By Sifiso Mngoma

Ithimba lamabadayivi elihlanganiswe uDurban Green Corridors kanye nomkhandlu weTheku ligasele emabhishi akhele lomkhandlu kwabancane indawo. Lelithimba lihlanganiswe ukuba lihambele izindawo ezenza lomdlalo wokutshuza emanzini esifundazweni saKwa-Zulu Natal ngobuningi bazo ngenhloso yokuqhakambisa ezokuvakasha kulesisifundazwe kanye nokuthi abavakashi basibone njengezinye zezindawo ezihamba phambili emhlabeni kwezokutshuza emanzini.

Ukutshuza olwandle oluseThekwini likuqale eMkhomazi endaweni ebizwa nge-Aliwal Shoal lapho lichithe khona izinsuku ezintathu, ezimbili zalezizinsuku lizichiche eBlue Oceans Dive Resort lapho ebelizodayivela khona. Usuku lokugcina libe seliluchitha e-Aghulus dive centre lapho abenze khona idayivi yabo yokugcina kulengxenye yomkhandlu. Omathathu lamadayivu abe yimpumelelo ngendlela eyisimangaliso. Indlela lengxenye yolwandle enothe ngayo uma kuziwa ezinhlanzini zasolwandle lwenze ukudayiva lapha kwaba impumelelo kakhulu.

Libe selilibhekisa enkabeni yeTheku lapho lifike ladayiva izinsuku ezimbili. Kushintshe unyawo-ke uma befika enkabeni yeTheku lapho uhambo lwabo beselusukela emtateni okuyikhumulo semikhumbi esikhulukazi eNingizimu ye-Afrika, isikebhe ebesisetshenziswa la besingesomtakabani. Badayive iznsuku ezimbili la kulandelana lapho bese beholwa i-Underwater world ephinde ibe isikhungo sokuqeqeshela ukutshuza emanzini. Ngikhuluma nje abanye balelithimba baqeqeshwe kuso lesikhungo okunguThami Mabina kanye noSifiso Mngoma. Ngaphezu kwesimo solwandle ebesingesihle kahle ngenxa yomoya kodwa i-Underwater world ilwenze usuku lwesibili lwaba umndaba uzekwayo ngokubenzela isidlo sasemini khona kulesiklebhe sikanokusho.

Ezinye zezinsuku elizichithe enkabeni yeTheku ngaphandle kwamanzi liphinde lavakeshela endaweni yaseNanda namaphethelo, loluhambo beludidiyelwe i-Africa Ignite, noDurban Green Corridors kanye noMnyango wezokuvakasha eThekwini (Durban Tourism). Inhloso ngqangi yaloluhambo bekungukubungaza usuku lokuzalwa kweqhawe laseNingizimu Afrika ubaba uNelson Rolihlahla Mandela. Phakathi kwezinye zezindawo abazivakashele kubalwa nomgede wamaRasta osendaweni yaseMzinyathi kanye neBeachwood Mangrove okuyihlathi elikhethekileyo elitholakala ngalapho kungenela khona umfula uMngeni olwandle.

Ubusuku obandulela ukuba bafulathele kwelikabhanana bavakashele eSalt Rock lapho benze khona iSnorkeling sasebusuku neTidal Tao, lokhu kuhlobene nokutshuza emanzini umehluko la ukuthi awucwili emanzini untanta ngaphezulu. Lube yisimangaliso kakhulu loluhambo kulandela ukuthi befice izinhlobo ezehlukene zezinhlanzi ebengazilindele ukuthi bengazifica ogwini okubalwa kuzo i-porcelain crab, i-parrot fish, i-nudibranchs, ama-shrimps, kanye namaGobis.

Emva kwalokho babe sebelibangisa enyakatho yesifundazwe lapho behambele khona izindawo ezihlukene okubalwa kuzo iSt Lucia, Sodwana Bay, Kosi Bay kanye neHluhluwe. Ukuthola okwenzakalayo nsuku zonke ungabalandela ezinkundlenii zabo zokuxhumana uFacebook: Dive Durban, uTwitter: @DiveDurban kanye noInstagram; @divedurban noma kwiWebsite yakwaDurban Green Corridors: www.durbangreencorridor.co.za.

Go to top