Ukuntweza emanzini asolwandle “Scuba Diving” kubukeka kungesiyona into kanoma ubani futhi kuyathusa kwabaningi nokuzwa izinhlobo zezinhlanzi ohlangana nazo emanzini. Ukubhukuda nezinhlobonhlobo zoShaka, imikhoma nezinye izinhlanzi ezahlukene yikho kanye lokhu okuxosha abantu kulomdlalo ngenxa yokungabi nalo ulwazi olwanele ngempilo yalezi zilwane zasemanzini.

Yikho kanye lokhu okwenze uDGC ehlanganyela nomasipala weTheku behlanganise ithimba labantu elihlanganisa nabantwezi basimanzini abavela phesheya kwezilwandle ababili uChris Diver ovela eReunion Ireland, uMonica Da Silva ovela eSwitzarland, uDebbie Reynolds walapha eSouth Africa, uThami Mabi kanye noSifiso Mngoma  balapha eSouth Africa abasebasha kulomkhakha wokubhukuda “Open Water Divers” ukuba bavakashela kulezi zindawo okwenziwa khona lomdlalo wokuntweza emanzini kusuka eningizimu kuya enyakatho yesifundazwe saKwa-Zulu Natal. Lolu chungechunge lohambo luqale zingu-8 luyoze luphele zingu-29 kwephezulu.

Usuku lokuqala siluchithe olwandle oluseningizimu yesifundazwe eShelly Beach no-Aqua Planet okuyindawo yokudayiva. Indawo yokuqala okudayivwe kuyo ibizwa ngeProtea Banks eseningizimu, ngenxa youkujula kwalendawo kuphoqeleke ukuba kudayive abantu asebemkantsha ubomvu kulendima kuphela. Babuye bengawuvali umlomo ngezinhlobo zezinhlanzi abahlangabezane emanzini okubalwa kuzo imikhoma, oshaka abahlukahlukene okubalwa kubo i-Ragged Tooth Shark kanye Black Tip Shark, Honey comb moray eel, iTurtle kanye nezinye izinhlanzi ezincane ezinhlobonhlobo.  Enye yezinto eyenze loluhambo lwaluhle impatho yabasebenzi baseAqua Planet eyisimangaliso.

 Phakathi kwezindawo ezihamba phambili zokuvakasha lelithimba elizihambele kubalwa neOribi Gorge okuyindayo yezokuvakasha edume ngokuba nezindawo zokudlala zasendle- Swing, River rafting, Paintball, Slide kanye ne-Abseiling. Siphinde savakashela ePure Vernom, okuyindawo egcina izilwane ezihuba ngesisu, izinyoka, oxamu, kanye nezingwenya.

Ngosuku lwesibili lokudayiva bekusina kubethelana imikhoma ngalo, cishe iyela eshumini imikhoma ebonakale ngemizuzu engafikile ehoreni. Ibizwakala ungaphansi kwamanzi icula ibonakala naseskebheni futh ngokunjalo. Kuphinde kwaba yidili likamkhipheni koshaka ngendlela ebebaningi ngayo okuyinto engandele bani khona ukubhukuda noshaka abanhlobonhlobo. Okwandise oshaka kakhulu ngasogwini isikhathi sonyaka lapho kuye kube khona osayidinsi ogwini, njengamanje abakhonjwa ezansi nogu kodwa okusabhekeke ukuthi baphinde batheleke ogwinin lwaseNatali kungensuku zasthwala.

Engingakubalula nje ngodayiva ukuthi kukwenza uluhloniphe ulwandle futh uphinde wazise nezilwane ezitholakala kulona. Ubuhle obubona ekujuleni kolwandle angeke ubufanise nalutho oke uyibone emhlabeni. Ukuthola okunye okwenzeka kuloluhambo lokudayiva ungasilandela emakhasini ethu ezokuhlumana kuFacebook: Dive Durban, kuTwitter: @DiveDurban, ku-Instagram: @divedurban nakuYouTube: durbangreencorridors.

Go to top