Dive Durban Blog iSiZulu

Ukuntweza emanzini asolwandle “Scuba Diving” kubukeka kungesiyona into kanoma ubani futhi kuyathusa kwabaningi nokuzwa izinhlobo zezinhlanzi ohlangana nazo emanzini. Ukubhukuda nezinhlobonhlobo zoShaka, imikhoma nezinye izinhlanzi ezahlukene yikho kanye lokhu okuxosha abantu kulomdlalo ngenxa yokungabi nalo ulwazi olwanele ngempilo yalezi zilwane zasemanzini.

By Sifiso Mngoma

Ithimba lamabadayivi elihlanganiswe uDurban Green Corridors kanye nomkhandlu weTheku ligasele emabhishi akhele lomkhandlu kwabancane indawo. Lelithimba lihlanganiswe ukuba lihambele izindawo ezenza lomdlalo wokutshuza emanzini esifundazweni saKwa-Zulu Natal ngobuningi bazo ngenhloso yokuqhakambisa ezokuvakasha kulesisifundazwe kanye nokuthi abavakashi basibone njengezinye zezindawo ezihamba phambili emhlabeni kwezokutshuza emanzini.

Go to top